Lentiekben olvasható a automentomano.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató és a webáruház Általános Szerződési Feltételei (ÁszF), valamint a “Mentő Manó” Trans Bt.-t üzemeltető vállalkozás Adatkezelési Tájékoztatója és a “Mentő Manó” Trans Bt.-től történő megrendeléssel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (ÁszF).

I. Az automentomano.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A “Mentő Manó” Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (“Mentő Manó” Trans Bt., 1030 Budapest, Pomázi köz 3., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja az automentomano.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a “Mentő Manó” Trans Bt. adatkezelési – feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.

A “Mentő Manó” Trans Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://automentomano.hu/jogi-nyilatkozat-es-altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen. A “Mentő Manó” Trans Bt. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót a https://automentomano.hu/jogi-nyilatkozat-es-altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a automentomano.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a automentomano.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a automentomano.hu információszerzési és – használati gyakorlatát a automentomano.hu webáruház adott időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően.

Amennyiben kérdése, észrevétele lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, itt várjuk levelét: kismano@mentomano.hu.

A “Mentő Manó” Trans Bt. elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A “Mentő Manó” Trans Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A “Mentő Manó” Trans Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A automentomano.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a automentomano.hu webáruházba regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a “Mentő Manó” Trans Bt. rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő – a “Mentő Manó” Trans Bt.-t üzemeltető – vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár). “Mentő Manó” Trans Bt. kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői – a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott – előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a “Mentő Manó” Trans Bt.-től történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében.

A Megrendelők adatait az “egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről. “Mentő Manó” Trans Bt. a automentomano.hu domain név alatti honlap üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatást küld a “Mentő Manó” Trans Bt. ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő első regisztrálás alkalmával “Mentő Manó” Trans Bt. választható lehetőséget kínál Megrendelőinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a “Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva lehet elvégezni.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A “Mentő Manó” Trans Bt. az automentomano.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a “Mentő Manó” Trans Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A “Mentő Manó” Trans Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
– 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
– 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
– Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

Webáruházi adatkezelések

3.1. Megrendelői adatok

Az adatkezelés célja: a “Mentő Manó” Trans Bt.-től történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a automentomano.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank kezeli.

Adattovábbítás:
– a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő “Mentő Manó” Trans Bt.-t működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a helyszínre érkező munkatárs)
– bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) felé,
– elektronikus SzÉP kártyával történő fizetés esetén az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Hunet Kft. rendszerében történik.

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése

Az adatkezelés célja: a “Mentő Manó” Trans Bt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.3. A automentomano.hu szerver naplózása

Az automentomano.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont,
Az adatkezelés időtartama: négy hét.
Adatfeldolgozók: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u 4., online tárhely biztosítása, webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

Az automentomano.hu portál kódja a “Mentő Manó” Trans Bt.-től független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A “Mentő Manó” Trans Bt. természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, “bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják. A automentomano.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

4. Webáruház adatai

Az automentomano.hu webáruház üzemeltetője a “Mentő Manó” Trans Bt.
Székhely: 1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 52.
Telephely: 1030 Budpest, Pomázi köz 3.
Adószám: 28667401-2-41
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat: kismano@mentomano.hu
Telefonon: +36-30-222-2660


II. Általános Szerződési Feltételek (ÁszF) – az automentomano.hu webáruházban feladott megrendeléssel létrejövő elektronikus szerződéskötés lépései

1. Regisztráció a automentomano.hu webáruházba

Első lépésként szükséges a regisztráció, amely során Megrendelő köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztrálás után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció visszaigazolást kap Megrendelő, ami levélben szereplő linkre kattintva tudja megerősítenie a regisztrációját. Ez a Megrendelő részéről történő jóváhagyás előfeltétele annak, hogy a webáruházban rendelést tudjon leadni a regisztrált adatok szerint.

2. Belépés a már regisztrált felhasználóknak

Amennyiben már korábban regisztrálta magát a Megrendelő, akkor a ‘Rendelés’ oldalon a felhasználó név, és jelszó kitöltésével történő azonosítás utáni belépéssel lehet a megrendelést végigvinni és elküldeni. A rendelési folyamatról segítséget nyújt az eligazodásban az ‘Útmutató’, és a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menügombokon keresztül elérhető információ.

3. A megrendelni kívánt termék/termékek kiválasztása:

A webáruházban a ‘Rendelés’ oldalon érhető el a termékválaszték. A megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek elküldött és emailben visszaigazolt megrendelése képezi a Megrendelő, és a megrendelést teljesítő – “Mentő Manó” Trans Bt.-t üzemeltető – vállalkozás közt létrejövő elektronikus szerződés tárgyát. A termékek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülő termékek neve mellett találhatók az árak. Az egyes ételek árai szállítási területenként eltérőek lehetnek, a konkrét árak mindig a megadott szállítási címre vonatkoznak. A termékekről a képek illusztráció céllal kerülnek bemutatásra, nem feltétlen az egyezőség a valós termékek képével.

4. Megrendelés, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése

A belépést követően, a kosár tartalmának kívánt összeállítása után, szükséges a fizetési mód kiválasztása. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott, melyek közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. A webáruházban lehetőség van elektronikus úton e-pénztárcával (Barion) történő fizetési tranzakcióra. Elektronikus úton történő fizetés esetén az esetleges törzsvendég kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: https://www.barion.com/hu

Online fizetésnél csak akkor kerül a megrendelés továbbításra a “Mentő Manó” Trans Bt.-hez, ha a bank a pénzügyi teljesítést visszaigazolja. Amíg a banktól nem érkezik meg a pénzügyi teljesítés igazolása, addig a megrendelés függőben marad, továbbításra nem kerül, a Megrendelő visszaigazoló emailt nem kap, ezáltal addig a Megrendelő, és a megrendelést teljesítő – “Mentő Manó” Trans Bt.-t üzemeltető – vállalkozás közt sem jön létre elektronikus szerződés.

5. Megrendelés visszaigazolása

“Mentő Manó” Trans Bt. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a “Mentő Manó” Trans Bt., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik, a Megrendelő az kismano@mentomano.hu email címen, vagy a rendelést fogadó “Mentő Manó” Trans Bt. telefonszámán érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

6. A megrendelt szolgáltatás lemondása:

Kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit vagy írásban a kismano@mentomano.hu email címen, vagy személyesen tehet meg a “Mentő Manó” Trans Bt. telefonszámán, a rendeléseket fogadó diszpécsernél élőhangos telefonbeszélgetésben.

7. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A “Kosár” tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatóak.

8. Problémák, reklamáció, panaszkezelés

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mail: kismano@mentomano.hu, vagy telefonon keresztüli élőhangos beszélgetésben a “Mentő Manó” Trans Bt. telefonszámát felhívva.

Kelt: Budapest, 2018. május 03.